ОФІЦІЙНІ УМОВИ (ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА) РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ "СВЯТКУЙМО РАЗОМ!"

 

 

1. Організатор Акції, територія та строки (тривалість) проведення Акції

 

1.1. Організатором рекламної акції «Святкуємо разом!» (далі по тексту – «Акція») є Акціонерний банк „Енергобанк»”

 

Місцезнаходження організатора Акції: вул. Лютеранська, 9/9, 01001, м. Київ, Україна, тел. (044) 277 70 00, код ЄДРПОУ – 19357762 (надалі – «Організатор»).

 

1.2. Акція проводиться на території України з 1 вересня по 30 жовтня 2009 року. Визначення переможця відбуватиметься 30 жовтня 2009. Вручення подарунків буде проведено до 15 листопада 2009 року.

 

2. Участь в Акції

 

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи віком від 18 років, що є громадянами України і проживають на території України, і відкрили депозит у АБ «Енергобанк» (надалі – Учасники Акції).

2.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організатора Акції й будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.3.   Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб не допускається.

 

3. Умови участі в Акції

 

3.1. Учасником Акції вважається особа, що відповідає вимогам п. 2.1. цих Правил та належним чином виконала усі вимоги цих Правил щодо участі в Акції.

3.2. Для участі в Акції необхідно здійснити такі дії:

- відкрити депозит у будь-якому відділенні АБ «Енергобанк» протягом строку проведення Акції;

- мати дійсний депозит в АБ "Енергобанк" строк дії якого закінчується після 1 вересня 2009 року.

3.3. Учасником Акції не може бути визнана особа, яка:

- не відповідає умовам цих Правил;

- не повідомила про себе всю інформацію, передбачену цими Правилами;

- не виконала умови цих Правил.

 

4.    Фонд Подарунків Акції

 

4.1. Фонд Подарунків Акції складають 1 (одна) путівка на дві особи до Чехії -  автобусний тур "Чеська прогулянка" (6 днів). Шенгенська віза вартістю 35 Євро оплачується переможцем самостійно.

4.2. Для здобуття права на отримання Подарунку, Учасник Акції має виконати дії, передбачені п. 2.1. Правил. У разі виконання цих вимог Учасник Акції відразу здобуває право на Подарунок.

4.3. Учасника, що має право на отримання Подарунку (надалі також – Переможець Акції), визначають 30 жовтня 2009.

4.4. Фонд Подарунків Акції обмежений і складає зазначену в цих Правилах кількість. Відповідальність Організатора/Виконавця Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, зазначених у цих Правилах.

4.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків.

4.6. Подарунки та Призи можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки на умовах цих Правил.

4.7. Визначення Переможця Акції, що здобуде право на отримання Подарунку, здійснюватиметься відповідно до цих Правил 30 жовтня 2009 року.

4.8. Визначення Переможця Акції, що здобуде право на отримання Подарунку, здійснюватиметься у приміщенні офісу Організатора, комісією Організатора Акції шляхом випадкової комп`ютерної вибірки серед бази даних Учасників Акції. Визначення Переможців буде проведено серед усіх Учасників Акції, що виконали умови п. 3.2. у порядку, визначеному п. 5.1. цих Правил.

4.9. Кожен Учасник акції має можливість одержати лише один Подарунок.

4.10. Крім визначення Переможця комісія Організатора визначає 10 (десять) номерів осіб, що є кандидатами у Переможці.

4.11. Результати (Протокол) визначення Переможця Акції, які здобудуть право на отримання Призів, та кандидатів у Переможці затверджує комісія Організатора Акції у день визначення таких Переможців Акції.

4.12. Переможець Акції, що здобуде право на отримання Подарунку, буде сповіщено про це протягом 5 (п`яти) робочих днів після визнання його Переможцем так, як це зазначено у цих Правилах, шляхом телефонного дзвінка на номер Учасника Акції, що внесений у базу даних. Така телефонна розмова буде зафіксована засобами технічного зв`язку.

4.13. Неможливість зв`язатися з Учасником Акції за наданим телефонним номером Учасника Акції, та/або нез`явлення учасника Акції у зазначений час, та/або невиконання ним умов та вимог цих Правил, та/або ненадання визначених цими Правилами документів, та/або не підписання відповідних договорів, та/або інші дії, що унеможливлюють оформлення отримання таким Переможцем будь-якого Подарунка Акції, позбавляють такого Учасника права на отримання Подарунка. У такому разі Організатор Акції вручає Подарунок кандидату у Переможці з визначеного комісією переліку таких кандидатів. У цьому разі кандидат у Переможці стає Переможцем Акції з усіма правами та обов`язками Переможця, передбаченими цими Правилами.

4.14. Оподаткування вартості Подарунків Акції та оплата нотаріальних послуг провадиться відповідно до чинного законодавства України.

 

5. Умови набуття права на отримання Подарунку та отримання Подарунку

 

5.1. Переможець Акції визначається шляхом випадкової комп`ютерної вибірки серед бази даних Учасників Акції. З бази даних Учасників обирається 1 (один) Переможець Акції.

5.2. Переможець Акції протягом 2 (двох) календарних днів з моменту отримання повідомлення повинен надіслати на адресу Організатора копії таких документів: копію паспорта (сторінку з фотографією, сторінку з даними про те, де й яким органом видано паспорт, сторінку з пропискою (реєстрацією)), копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера. (Эти данные у нас есть, т.к. участники имеют депозитный договор с банком)

5.3. Вручення (передання у власність) Подарунку здійснюється лише після надання Переможцем всіх зазначених документів та підписання відповідних договорів із Організатором Акції.

5.4. Копії документів, надані Переможцем Акції, не підлягають поверненню їм. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це.

5.5. Для підписання договору дарування та отримання Подарунку є необхідною особиста присутність Переможця у визначеному Організатором Акції місці та у вказаний час (при цьому переїзд, проживання та інші витрати, що необхідні для забезпечення такої особистої присутності на час оформлення договору та отримання Подарунку, покладаються на Переможця Акції).

5.6. Договір дарування укладають із Переможцем так, як це визначено цими Правилами, у строк з 30 жовтня 2009 до 15 листопада 2009 року.

5.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунку. Відмова від укладання договорів, а також ненадання/неповне надання визначених цими Правилами документів, а також невиконання всіх передбачених цими Правилами дій позбавляє відповідного учасника Акції права на одержання Призу. При цьому такого учасника Акції вважають таким, що відмовився від отримання Подарунку та не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

 

6. Обмеження

 

6.1. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

6.2. Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв`язку, будь-які помилки операторів зв`язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені чи були невчасно повідомлені про право на отримання Подарунків.

6.3. Якщо Учасник Акції, що має право на отримання Подарунка, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора Акції (у т.ч. якщо контактна адреса, ПІБ, номер телефону або інша інформація про Учасника була змінена чи була вказана неправильно та/або нерозбірливо тощо), не має можливості отримати Подарунок, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових заохочень, компенсацій або інших виплат від Організатора Акції.

6.4. Організатор не несе відповідальності за неможливість Учасника Акції, визнаного таким, що здобув право на отримання Подарунка, отримати або скористатися Подарунком з будь-яких причин, що від них не залежать, у т.ч. у зв`язку з відсутністю необхідних документів, у разі відсутності особи, що здобула право на отримання Подарунка, у визначеному місці та у визначений час для оформлення документів та/або здійснення дій з реалізації свого права, неможливості повідомлення про право на отримання Подарунка так, як це зазначено у цих Правилах тощо.

6.5. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання отриманого Подарунку Учасником Акції після його одержання та за неможливість Учасника Акції скористатися отриманим Подарунком із будь-яких причин.

6.6. Організатор Акції не бере на себе відповідальність стосовно будь-яких суперечок щодо Подарунку. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції та прав на отримання Подарунку. Організатор Акції не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.

6.7. Організатор Акції не несе жодної відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, зокрема, але не обмежуючись: стихійних лих, пожеж, повеней, військових дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих змін у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інших непідвладних контролю з боку Організатора Акції обставин.

6.8. Отримання Подарунку допускається лише особою, що визнана Переможцем Акції (Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунка). Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Подарунок буде предметом угоди або засобом платежу.

6.9. У випадку, якщо Учасник Акції з будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, такий Учасник не має права передати/поступитися своїм правом третій особі.

6.10. Організатор Акції не несе відповідальності стосовно використання Подарунка особою, що здобула право на отримання Подарунка, після його одержання.

6.11. У будь-яких таких випадках особа, що здобула право на отримання Подарунка, не має будь-яких прав щодо вимагання іншого Подарунка, будь-якої компенсації або заміни Подарунка грошовим еквівалентом або іншим Подарунком чи благом.

 

7. Надання інформації

 

7.1. Для отримання Подарунку в межах цієї Акції Учасник Акції має надати Організаторові Акції інформацію (у т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами.

Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує правильність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це зазначено нижче.

Учасник Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (у т.ч. інформації щодо контактів з ним).

7.2. Цю інформацію може бути змінено Учасником протягом всього строку проведення Акції шляхом додаткового інформування Організатора Акції.

7.3. Збір згаданої інформації дозволить Організаторові Акції якнайшвидше вручити Подарунок особам, що мають на них право.

7.4. Організатор Акції гарантує, що під час збору й подальшого використання отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації та надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку, що визначений чинним законодавством України.

7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв`ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у т.ч. його імені та фотографії) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудио- та відеоматеріалах, інтерв`ю зі ЗМІ, у випадку отримання подарунка, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на Інтернет-сайті Банку energobank.com.ua; розміщення скороченої інформації щодо Акції на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться у відділеннях АБ «Енергобанк».

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення на Інтернет-сайті Банку energobank.com.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.

8.3. Результати визначення та інформацію про Переможця Акції розміщує Організатор на Інтернет-сайті energobank.com.ua протягом 5  днів після проведення визначення Переможця.

 

9. Інші умови

 

9.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції відповідно до вимог чинного законодавства України та керуючись своїм власним внутрішнім переконанням. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.2. Беручи участь в Акції, тим самим Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами Акції та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (у т.ч. механізму, порядку та строків проведення Акції та/або отримання Подарунків/Призів тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Подарунків, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

9.3. Організатор гарантує об`єктивність процедури визначення Переможця, що має право на отримання Подарунку, відповідно до цих Правил.